Algemene voorwaarden CORAX ECOM+

Algemene voorwaarden CORAX ECOM+

Laatst bijgewerkt: 01-01-2019

Artikel 1 Definities
In de Overeenkomst worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die de betekenis hebben van de woorden zoals in dit artikel schuingedrukt gedefinieerd zijn.
1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit.

1.2 Bijlage: bijlage bij Overeenkomst welke integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst.

1.3 Functionaliteit: de gebruiksfuncties en –mogelijkheden van de aan de SaaS-dienst ten grondslag liggende computerprogrammatuur, al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules; Klantenbeheer, Artikelenbeheer, Locatiebeheer, Inslag en Uitslag.

1.4 Gebrek: het niet, dan wel niet volledig, voldoen van Functionaliteit aan de overeengekomen specificaties.

1.5 Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen persoon die van de Functionaliteit gebruik maakt.

1.6 Maintenance Window: het tijdvak waarin de SaaS-dienst niet beschikbaar hoeft te zijn en dat gereserveerd is voor onderhoud.

1.7 Opleiding: dienst, bestaande uit het verzorgen van een vorm van kennisoverdracht waarvan het doel is om Gebruikers bekend te maken met de door WICS Solutions B.V. te leveren Functionaliteit en het trainen in het gebruik ervan, zodat zij daarmee ten behoeve van hun specifieke werkzaamheden op een adequate wijze kunnen werken.

1.8 Overeenkomst: onderhavige overeenkomst.

1.9 SaaS-dienst: dienst bestaande uit het ter beschikking stellen van Functionaliteit op afstand via elektronische weg door WICS Solutions B.V.

1.10 Service Window: het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin de SaaS-dienst beschikbaar dient te zijn.

1.11 Support: het tijdens Werkuren door WICS Solutions B.V., telefonisch en/of per e-mail en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder ede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of SaaS-dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen.

1.12 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen.

1.13 Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Artikel 2 Samenwerking
2.1 WICS Solutions B.V. zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.

2.2 Indien WICS Solutions B.V. signaleert dat Afnemer zich niet voldoende inzet, zal zij deze Afnemer hierover schriftelijk informeren.

2.3 In geval Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van die informatie waarvan Afnemer kan vermoeden dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering, is WICS Solutions B.V. voor de duur van deze nalatigheid niet gehouden meer te presteren dan naar beste kunnen.

2.4 Afnemer verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.

Artikel 3 Verplichtingen Afnemer
3.1 Het is Afnemer niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de SaaS-dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de SaaS-dienst, aan WICS Solutions B.V. en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de Beschikbaarheid ontstaat.

3.2 WICS Solutions B.V. biedt haar SaaS-dienst aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Afnemer veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. WICS Solutions B.V. behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde afnemer van WICS Solutions B.V., maatregelen te treffen.

3.3 Afnemer dient, onverwijld na eerste kennisgeving door WICS Solutions B.V. van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. WICS Solutions B.V. is gerechtigd de SaaS-dienst en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.

3.4 In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen Partijen in overleg treden over de kosten hiervan.

3.5 Afnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door WICS Solutions B.V. verstrekte inloggegevens.

3.6 Afnemer zal zich bij de gebruikmaking van de SaaS-dienst bedienen van door WICS Solutions B.V. in gespecificeerde (browser)programmatuur. Om de SaaS-dienst optimaal te kunnen gebruiken dient er gebruikt te worden gemaakt van de (browser) programmatuur; in de meest up to date versies van Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Opera.

3.7 Afnemer vrijwaart WICS Solutions B.V. tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Afnemer die in strijd zijn met de artikelen 3.1 en 3.5.

3.8 Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig selecteren en verwerven van (een) geschikte telecommunicatievoorziening om daadwerkelijk van de SaaS-dienst gebruik te kunnen maken.

3.9 Afnemer stemt ermee in zelf een overeenkomst met een leverancier inzake in voorgaande lid bedoelde diensten aan te gaan, en kan aan WICS Solutions B.V. een volmacht verstrekken om dat, indien en voor zover mogelijk, voor of namens haar te doen. WICS Solutions B.V. is bereid tussen Afnemer en leverancier zo nodig een coördinerende rol op zich te nemen strekkende tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst inzake een telecommunicatievoorziening. Afnemer erkent en stemt ermee in zelf gebonden te zullen zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van de leverancier te dierzake.

3.10 WICS Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten betrekking hebbende op de telecommunicatievoorzieningen als bedoeld in artikel 3.9, welke kosten door het gebruik van de SaaS-dienst worden veroorzaakt.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
4.1 WICS Solutions B.V. garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van SaaS-dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur.

4.2 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen databankrechten en/of auteursrechten, blijven volledig bij WICS Solutions B.V. dan wel haar toeleveranciers berusten. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten op gegevens welke Afnemer zelf middels het gebruik van de SaaS-dienst opbouwt, de intellectuele eigendomsrechten inzake deze gegevens blijven bij Afnemer berusten.

Artikel 5 SaaS-dienst
5.1 WICS Solutions B.V. streeft naar een Beschikbaarheid van 99% per jaar. Indien een eventuele niet-Beschikbaarheid maximaal vier (4) aaneengesloten uren voortduurt, zal de SaaS-dienst als volwaardig en ongestoord worden aangemerkt.

5.2 WICS Solutions B.V. zal er naar streven dat aan alle uit te voeren activiteiten met betrekking tot een door Afnemer gedaan beroep op Support, daar onder mede begrepen behandelen van vragen van Gebruikers en het oplossen van Gebreken, zonder onnodige vertraging zullen worden begonnen en zo mogelijk voltooid.

5.3 Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is. Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de Beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal WICS Solutions B.V. trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing.

5.4 Gebreken in Beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door:
a. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker;
b. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door WICS Solutions B.V. goedgekeurde specificaties;
vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Afnemer zal WICS Solutions B.V. zo mogelijk bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan geldende tarieven.

5.5 WICS Solutions B.V. kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de SaaS-dienst beschikken, van Afnemer eisen dat deze Opleidingen van WICS Solutions B.V. betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. WICS Solutions B.V. zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie. Indien Afnemer hieraan geen gehoor geeft heeft WICS Solutions B.V. het recht haar verplichtingen in het kader van Support op te schorten totdat de kennis van Gebruikers op voldoende niveau is gebracht, zonder dat Afnemer recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.

5.6 WICS Solutions B.V. bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Afnemer het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voor zover dat mogelijk is de meest recente Functionaliteit beschikbaar is voor Afnemer.

5.7 WICS Solutions B.V. zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Afnemer, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de SaaS-dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde Beschikbaarheid met zich mee zullen brengen.

5.8 Het bepaalde van artikel 5.7 is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden.

Artikel 6 Opleidingen
6.1 WICS Solutions B.V. kan aan Gebruikers en/of ander personeel van Afnemer adequate Opleidingen verzorgen ten behoeve van het gebruik van de Functionaliteit.

6.2 WICS Solutions B.V. staat ervoor in dat de docenten voldoende kennis van het onderwerp hebben en voldoende didactische vaardigheden hebben om de Opleiding naar behoren te kunnen geven.

6.3 Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding(en) door Afnemer kan slechts 2 werkdagen voor de geplande datum van Opleiding. Het annuleren van de Opleiding(en) na deze periode brengt met zich mee dat de overeengekomen kosten voor deze Opleiding(en) door Afnemer volledig verschuldigd zijn.

Artikel 7 Prijzen, tarieven, facturering en betaling
7.1 Prijzen en tarieven staan vermeld in de “Tarieven en functionaliteiten CORAX ECOM+ ”. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

7.2 Voor Support buiten Werkuren kan, indien en voor zover in “Tarieven en functionaliteiten CORAX ECOM+ ” gespecificeerd, een toeslag in rekening gebracht worden.

7.3 De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks, per 1 januari door WICS Solutions B.V. worden verhoogd .

7.4 Prijswijzigingen die het gevolg zijn van substantiële uitbreidingen van de door Afnemer gewenste Functionaliteit worden direct gefactureerd en zijn terstond verschuldigd.

7.5 WICS Solutions B.V. zal op de facturen aan Afnemer datum, periode van de dienstverlening, de omvang hiervan en het totaal verschuldigde bedrag in euro’s vermelden.

7.6 De vergoeding voor de SaaS-dienst wordt per maand vooraf gefactureerd.

7.7 Andere diensten en werkzaamheden die niet onder de Overeenkomst vallen, geschieden tegen de alsdan geldende tarieven voor de desbetreffende medewerkers van WICS Solutions B.V.. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd.

7.8 Facturering van tussentijds aan de Overeenkomst toegevoegde Functionaliteit wordt pro rato gefactureerd tot aan de eerstvolgende factuurdatum.

7.9 Afnemer zal de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij inhoudelijke juistheid van de fact(u)ur(en) binnen dertig (30) dagen na factuurdatum aan WICS Solutions B.V. betalen.

7.10 Indien Afnemer zich op inhoudelijke onjuistheid van de fact(u)ur(en) beroept laat dit onverlet diens verplichting om tenminste het onbetwiste deel van de fact(u)ur(en) te betalen.

7.11 Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich binnen tien (10) dagen heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur, zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is WICS Solutions B.V. gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% van het totale factuurbedrag.

7.12 Indien Afnemer een betalingsachterstand heeft van meer dan twee (2) maanden, is WICS Solutions B.V. gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, mits Afnemer van dat voornemen schriftelijk in kennis is gesteld en Afnemer tenminste vijf (5) Werkdagen is gegund alsnog en volledig aan alle betalingsverplichtingen, dus inclusief wettelijk rente, buitengerechtelijke en andere kosten, te voldoen.

Artikel 8 Looptijd, beëindiging, verlenging en exit
8.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat beide Partijen haar hebben ondertekend.

8.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van tenminste zes (6) maanden.

8.3 De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) jaar indien geen der Partijen uiterlijk één (1) maand voor ommekomst van de einddatum de Overeenkomst middels aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de andere Partij heeft opgezegd.

8.4 Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is:
a. de ene Partij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst indien de andere Partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de andere Partij een redelijke termijn is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt.
b. de ene Partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling is verleend; het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement is verklaard; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

8.5 Indien de Overeenkomst door Klant wordt ontbonden op grond van het in artikel 8.4 bepaalde, heeft Afnemer op eerste verzoek het recht om voor een periode van twee (2) aaneengesloten maanden de Functionaliteit te blijven gebruiken, één en ander tegen een door WICS Solutions B.V. te bepalen en door Afnemer vooruit te betalen redelijke vergoeding.

8.6 Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit vervallen bij beëindiging van Overeenkomst, met uitzondering van het gestelde in artikel 8.5.

8.7 Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan, bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, personeelsovername, toepasselijk recht en forumkeuze.

8.8 Partijen treden in het geval van beëindiging van de SaaS-Dienst(en) per omgaande in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een ongestoorde voortgang van het gebruik door Opdrachtgever van haar data en/of SaaS-dienst(en).

8.9 Alle werkzaamheden die door WICS Solutions B.V. in het kader van het voorgaande lid worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 9 Garanties
9.1 WICS Solutions B.V. garandeert dat de dienstverlening inzake de SaaS-dienst op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

9.2 WICS Solutions B.V. garandeert de Beschikbaarheid conform Overeenkomst tot en met haar infrastructuur. WICS Solutions B.V. is niet verantwoordelijk voor de telcommunicatieverbindingen vanaf haar infrastructuur, daar mede onder begrepen de telecommunicatieverbindingen van Afnemer als bedoeld in artikel 3.8 en 3.9.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is behoudens de beperkingen in dit artikel tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden, dan wel te lijden schade.

10.2 Aansprakelijkheid van WICS Solutions B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is, behoudens opzet en grove schuld, volledig uitgesloten.

10.3 Indien en voor zover de beperking van voorgaande lid rechtens niet mogelijk is, is de totale aansprakelijkheid van WICS Solutions B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot maximaal de door WICS Solutions B.V. van Afnemer ontvangen vergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) over zes (6) maanden, direct voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Onder directe vermogensschade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van WICS Solutions B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze kosten worden nochtans niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Afnemer is of wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe vermogensschade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.4 Aansprakelijkheid voor schade, anders dan genoemd in het voorgaande lid, is uitgesloten.

10.5 De aansprakelijkheid van een Partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige Partij door de andere Partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht situatie, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een Partij kan zich jegens de andere Partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.

11.2 Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door WICS Solutions B.V. zal door Afnemer terstond worden betaald.

11.3 Onder overmacht aan de zijde van de WICS Solutions B.V. wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van WICS Solutions B.V.

Artikel 12 Geheimhouding en beveiliging
12.1 Beide Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie van elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, de SaaS-dienst etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal een Partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

12.2 Met betrekking tot gegevens afkomstig van de andere Partij, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij een Partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt een Partij zich:
a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;
b. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel;
c. de gegevens niet langer onder haar berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van andere Partij, dan wel na verkregen toestemming van andere Partij te vernietigen;
d. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan de Partij op wie de verplichting rust in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;
e. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de andere Partij op bewaring en gebruik van gegevens.

12.3 Ieder der Partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van WICS Solutions B.V. aan een derde over te dragen.

13.2 WICS Solutions B.V. is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen.

13.3 WICS Solutions B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze bevoegdheid van WICS Solutions B.V. laat onverlet haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever en/of hoofdaannemer rustende verplichtingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere Partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die Partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar WICS Solutions B.V. gevestigd is, daaronder mede begrepen de voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

14.3 Het in artikel 14.2 bepaalde laat onverlet de verplichting van beide Partijen zich maximaal in te spannen om geschillen, verband houdende met de Overeenkomst, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

Artikel 15 Algemene bepalingen
15.1 In geval van overtreding van artikel 3.1, 3.5, 8.7, 12 en 15.7 is Afnemer terstond en zonder rechterlijke tussenkomst aan WICS Solutions B.V. een boete verschuldigd van € 10.000 (tienduizend euro) exclusief BTW. Deze boete verlet WICS Solutions B.V. niet om aanvullend schadevergoeding(en) te vorderen.

15.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende Partij schriftelijk zijn bevestigd.

15.3 In de gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

15.4 Het nalaten door een Partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

15.5 Indien in deze voorwaarden is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan, dan kan die mededeling, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per e-mail, plaatsvinden. Nochtans draagt de Partij die ervoor kiest een elektronisch medium te gebruiken het bewijsrisico indien een kennisgeving volgens de andere Partij niet of niet goed zou zijn aangekomen.

15.6 Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.

15.7 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede (6) zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst zullen Partijen elkaars personeel niet in dienst nemen. Onder partij wordt verstaan alle werkmaatschappijen waarin partij een (deel)belang heeft of maatschappijen die in partij een (deel)belang hebben.

15.8 Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen Overeenkomst en de bij deze Overeenkomst behorende Bijlagen, geldt het gestelde in de Overeenkomst.

nl_NL